PRÁCENAMÍRU.CZ Nejen nabídka zaměstnání
line

O testu

Používáme testy Guild International s.r.o., které jsou vyvíjeny od roku 1999. Jeden úžeji zaměřený je Test struktury schopností (TSS), novější Test studijních a osobnostních předpokladů (TOP)má větší záběr pro zjišťování informací o možnostech testovaného. Tento je online dostupný na http://prace-namiru.cz/.

Podrobný test struktury schopností je nejblíže tomu, co lidé očekávají od testu IQ. Představa, že schopnosti je možné shrnout do jedné veličiny (IQ), je však už přežitá. Test struktury inteligence se proto důsledně zaměřuje na strukturu jednotlivých schopností. Zabývá se jak schopnostmi abstraktními a neverbálními, tak schopnostmi verbálními, paměťovými a navíc i schopnostmi sociálními a emoční sebereflexí (tzv. EQ). Z testu se dozvíte pro které druhy činností máte schopnosti a pro které nikoli.

Náš Test studijních a osobnostních předpokladů (TOP) jde ještě dál - nezabývá se schopnostmi jako statickou veličinou, ale vztahuje je k řadě osobnostních charakteristik, které podmiňují dynamiku chování. Laicky řečeno - zatímco testy inteligence (a náš test struktury schopností k nim v tomto ohledu řadíme) měří jaké schopnosti by testovaný za ideálních podmínek mohl rozvíjet, TOP měří jakými schopnostmi testovaný disponuje a hlavně, jak s nimi zachází a jak je rozvíjí, jak je schopen je aplikovat - mnohem reálněji tedy reflektuje jeho možnosti studijních nebo pracovních výkonů.

Test Práce Na Míru (PNM) pomáhá lidem poznat, jaké jsou jejich silné a slabé stránky, v jakém zaměstnání nebo oboru studia mají nejlepší předpoklady k úspěchu. Test je vyvíjen jako diagnostický nástroj pro zjištění studijní nebo pracovní způsobilosti. Jeho nasazení je smysluplné od cca 12 let. Od základní verze testu je odvozená forma junior, která je vytvářená pro věkovou skupinu 11 - 15 let. Obsahuje testování faktorů strukturovaných schopností (včetně tzv. dynamické IQ a EQ) i některých složek osobnosti.

Tyto dva z našeho pohledu stěžejní testy doplňují některé další testy měřící některé speciální pracovní předpoklady.

Můžeme vám pomoci i s některými expertními službami, jako personálním auditem atd. Ve spolupráci s personální a psychologickou společností Guild International umíme realizovat výběrová řízení, příp. zajistit testování pro výběrová řízení realizovaná jinými personálními agenturami online přes Internet, při trvalé spolupráci za výborné ceny.

Registrovaným uživatelům služeb serveru http://prace-namiru.cz/ zajišťujeme zprostředkování zaměstnání odpovídající jejich předpokladům, zaměstnavatelům pomáháme při vyhledávání optimálních uchazečů a tzv. brain huntingu.

O subtestech

Vztahová angažovanost

Tento subtest měří osobnostní rys popsatelný zhruba jako ochotu vytvářet a prohlubovat mezilidské vztahy, zabývat se mezilidskými vztahy. Tento osobnostní rys je důležitý pro povolání a pracovní pozice, kde hraje roli mezilidský kontakt, osobní jednání, řízení lidí. Vztahová angažovanost je důležitá např. u vedoucích pracovníků.

Analogie neverbální

Vysoký skór ukazuje na rozvinuté kombinační schopnosti, chápání vztahů, určitou myšlenkovou důslednost. Tato schopnost bývá uváděna jako klíčová mezi předpoklady vědecké práce, vysokého skóru by měli dosahovat ale také další pracovníci, kteří ke své práci potřebují přesné užití pojmových představ - například právníci, přestože u nich jsou důležitější verbální kombinační schopnosti měřené subtestem 5.

Asertivita

Schopnost adekvátně obhájit své potřeby a postoje mezi ostatními lidmi, schopnost prosadit se prostředky, které odpovídají situaci. Nejde tedy o sklon k sebeprosazování za každou cenu nebo sklon k agresívnímu či sebestřednému počínání. Asertivita znamená jistou odolnost vůči manipulaci, dovednost vybrat komunikační prostředky odpovídající situaci tak, aby člověk dosáhl výsledku co nejefektivněji a pokud možno nekonfliktně. Vysoká asertivita znamená dovednost vyjednat s úsměvem i složité a kontroverzní situace, dohodnout a zařídit komplikované úkoly. Lidé s malými asertivními schopnostmi naopak nebývají úspěšní při jednání - buď se nedokáží prosadit vůbec nebo sklouzávají ke konfliktům. Vysoká úroveň asertivity je nutná u obchodníků a vedoucích pracovníků na všech úrovních.

Autonomie

Autonomie, nebo-li nezávislost měří schopnost jedince myslet, žít a rozhodovat se nezávisle. Vysoká míra autonomie je samozřejmě nezbytná u obchodníků nebo vedoucích pracovníků; očekáváme ji v tvůrčích a uměleckých povoláních.

Analogie verbální

Souvisí se schopností přesně uvažovat ve slovních obsazích. Jde o jeden z faktorů statického IQ. Člověk s dobrým výsledkem v tomto subtestu bude schopný se přesně vyjadřovat. Tato schopnost je samozřejmě nezbytná tam, kde se pracuje s jazykem a pregnance a přesnost je vyžadována - právníci, jazykoví redaktoři, měla by být samozřejmostí třeba i u novinářů.

Důslednost

Jde o osobnostní rys, dnes někdy považovaný za součást tzv. emocionální inteligence. Souvisí se schopností sebekontroly, dotahování věcí do konce. Tento rys je významný u lidí na pozicích, kde očekáváme samostatnost a odpovědnost za dořešení práce - vlastní či týmové. Je tedy nutná u vedoucích týmů a vedoucích pracovníků obecně.

Sebedůvěra

Víra ve vlastní hodnotu, víra v to, že něco dokážu, že něco umím a mám své místo ve společnosti. Sebedůvěra (někdy označovaná jako ego) je osobnostní rys, který významně ovlivňuje nejen pracovní předpoklady, ale celý život jedince. Mohli bychom si ji popsat i jako vyrovnanost. Vyrovnaný člověk se zdravou sebedůvěrou bude předvídatelným zaměstnancem, člověk s vysokou mírou sebedůvěry bude často ambiciózním pracovníkem, který věří ve své schopnosti a proto je většinou bude umět optimálně využít. Člověk s velmi nízkou sebedůvěrou nebude schopný využívat vlastní potenciál, a to ani v oblastech, kde by teoreticky podle staticky naměřených výkonových schopností či testově prokázaných znalostí měl excelovat. Velmi nízká sebedůvěra se často pojí s malou asertivitou - a paradoxně se sklonem k agresi. Člověk s vysokou sebedůvěrou nepotřebuje sobě ani okolí nic dokazovat, pluje vyrovnaně i ve vlnách, člověk s nízkou sebedůvěrou tuto potřebu vymezovat se vůči okolí má. Vysoká sebedůvěra je nezbytným předpokladem u vedoucích pracovníků.

Empatie

Schopnost vcítění se do pocitů druhých lidí, schopnost porozumět druhým lidem. Patří mezi schopnosti, které jsou někdy zahrnovány mezi faktory sociální inteligence, dnes je častěji označována za jeden z klíčových faktorů emoční inteligence. Vysoké hodnoty tohoto subtestu jsou předpokladem např. u vedoucích pracovníků nebo u obchodníků pracujících v přímém prodeji.

Entuziazmus

Jde o komplex postojů, které by bylo možné laicky popsat jako energetický náboj, který testovaný vkládá do své činnosti. Entuziasmus je nutný u tvůrčích pracovníků, u vedoucích pracovníků, od nichž se očekává dynamický přístup k jejich práci. Člověk s vysokým entuziasmem dokáže svou práci dělat s nadšením a dokáže toto nadšení přenášet i na své kolegy; takový člověk je často velkým přínosem pro pracovní tým, přestože jeho vlastní pracovní výsledky často nejsou oslnivé.

Flexibilita

Znamená komplex postojů a schopností, které jsou zdrojem přizpůsobivosti testovaného vůči změnám v jeho okolí. Vysoce flexibilní člověk neulpívá na daném stavu věcí, nebojí se změn, naopak láká ho poznávání nového a změny startuje a vítá. Vysokou flexibilitou se vyznačují lidé v tvůrčích povoláních, obchodníci či manažeři přicházející s novými a neotřelými řešeními.

Ochota rozvíjet se

Komplex postojů který charakterizuje jedince, který považuje trvalý vlastní rozvoj za standard. V osobnostních předpokladech jde o výraznou dynamickou veličinu, která ovlivňuje motivaci jedince. Vysoké hodnoty by měly být předpokládány u vedoucích pracovníků, u odborníků, expertů a specialistů. Charakterizují člověka, který je ochotný se trvale vzdělávat, investovat do svého rozvoje - a očekává kariérní úspěch a růst.

Souvislosti neverbální

Tento subtest měří statickou schopnost nacházet souvislosti při zacházení s obrazovými obsahy. Na rozdíl od subtestu 14 nemusí jít o přesné analytické myšlení, spíše zde můžeme vnímat myšlenkovou bohatost. Tato schopnost je součástí některých faktorů statického IQ. Vysoké hodnoty tohoto faktoru bývají vyžadované u vedoucích nebo kreativních pracovníků.

Souvislosti verbální

Tento subtest měří statickou schopnost nacházet souvislosti při zacházení se slovními obsahy. Na rozdíl od subtestu 14 nemusí jít o přesné analytické myšlení, spíše zde můžeme vnímat myšlenkovou bohatost. Tato schopnost je součástí některých faktorů statického IQ. Vysoké hodnoty tohoto faktoru bývají vyžadované u vedoucích nebo kreativních pracovníků.

Analýza

Schopnost najít to, co je důležité a nezabývat se balastem, pojmenovat problém, schopnost porozumět textu a odlišit mezi obsahem a interpretací, spojená s jistou myšlenkovou systematičností. Také bychom zde mohli vnímat přesnost myšlení. Vysoké hodnoty tohoto subtestu budou patrně mít lidé s technickým vzděláním, jde je tato myšlenková přesnost vyžadována. Tuto schopnost by měli mít novináři, právníci a vedoucí pracovníci.

Spolehlivost

V tomto výsledku se odráží spolehlivost odpovědí testovaného. Do jisté míry se kryje se subtestem 23. Tento subtest měří nevědomé rozhodování testovaného a jeho nízký bodový zisk může znamenat nevědomý sklon k podvádění a stavění se do lepšího světla, tedy i nízkou věrohodnost výsledků celého testu.

Logika

Tento subtest se nejvíce blíží tradičně pojímanému statickému IQ. Měří schopnost logického uvažování, schopnost induktivního uvažování, zacházení s abstrahovanými neverbálními symboly. Ačkoli se právě tento subtest nejvíce kryje s představou IQ, v praktickém životě zpravidla netvoří klíčový osobnostní předpoklad. Vysoké schopnosti tohoto abstraktně logického uvažování bývají zapotřebí v některých profesích spojených např. s programováním či souvisejícími expertními pracemi. Abstraktní logika pomáhá také např. v kriminalistice nebo podobných povoláních, zde však vždy tvoří jen jednu z podmínek předpokladu úspěšnosti.

Počítání

Tento subtest měří schopnost řešit jednoduché početní úlohy přinášené životem, tedy laicky řečeno použít rychle a efektivně selský rozum. Vysoké výsledky jsou samozřejmě pracovním předpokladem pro např. účetní, pokladní, prodavače apod. - tedy pracovní pozice, kde se pracuje s čísly vztaženými k reálným situacím.

Vytrvalost

Trpělivost při zhodnocování výsledků své práce. Tento osobnostní rys by se také dal popsat jako ochota odložit odměnu, povede-li to k jejímu zhodnocení. Nebo jinými slovy zde můžeme vidět ochotu investovat, nečekat zhodnocení své práce ihned. Lidé s vysokou úrovní v tomto subtestu se budou pouštět spíše do strategických plánů s dlouhodobým horizontem, který ale může znamenat velmi vysoký zisk či osobní úspěch. Naprostá většina vynikajících osobností, které dosáhly mimořádných úspěchů, vykazovala všechny známky vysoké vytrvalosti. Naopak lidé s velmi nízkým dosaženým výsledkem budou mít snahu spíše ihned inkasovat - byť malou - odměnu, nebudou mít onen strategický tah orientovaný na budoucnost. Tento rys tvoří důležitý dynamický faktor osobnosti.

Strategické plánování

Jde o komplex výkonových schopností, který se doplňuje s předchozím subtestem. Zatímco vytrvalost popisuje především postoje testovaného, Strategické plánování popisuje jeho schopnost tento strategický přístup úspěšně a efektivně realizovat. K dosažení úspěchu je přitom potřeba propojit obojí. Obě hodnoty nám pomohou vyčlenit jedince se sklonem k dosahování mimořádných výsledků, byť v dlouhém horizontu.

Odvaha

Tento subtest vymezuje jedince, kteří se nebojí riskovat. Mohli bychom tento subtest vidět také jako mapování dravosti testovaného. Osoba s vysokým skóre v tomto subtestu nemusí být vždy přesná a spolehlivá, její postupy nemusí nutně znamenat úspěch, nicméně půjde o člověka, který se nebude bát jít proti konvencím, bude zkoušet nová a nezvyklá řešení a bude mít sklon pouštět se do náročných úkolů. Může selhávat, nicméně je schopen dojít - případně svůj tým dovést - k mimořádným úspěchům. U účetního půjde patrně o rys spíše nežádaný, u obchodníka spíše žádaný.

Sebemotivace

Jde o komplex postojů, který tvoří významnou dynamickou složku osobnostních předpokladů testovaného. Člověk s vysokou úrovní sebemotivace pracuje samostatně a iniciativně, samostatně si nachází pracovní úkoly, práce ho většinou baví, není tolik závislý na vnější motivaci, motivací mu je především vlastní obsah práce. Vysoký skór v tomto subtestu je jedním z předpokladů úspěchu u všech samostatně pracujících lidí, manažerů, tvůrčích pracovníků apod. Velmi nízký skór naopak ukazuje spíše na pasívního člověk, který pracuje bez zájmu a nesamostatně.

Odolnost k stresu, vyrovnanost

Tato hodnota je důležitá na pozicích zatížených vysokými emočními nároky spojenými s výkonem dané činnosti. Pracovníci, od kterých budeme vyžadovat spolehlivou práci i pod časovým či emočním tlakem, vedoucí pracovníci, kteří budou nuceni se rozhodovat i v konfliktních situacích apod.

Morální zásady, Super ego (spolehlivost II.)

Na rozdíl od subtestu 15 je tento zaměřen na volní rozhodování jedince a na mapování struktury jeho postojů. Nízký výsledek tohoto subtestu nemusí znamenat snížení věrohodnosti celého testu a dokonce za určitých okolností ani malou spolehlivost testovaného. Odráží ale jeho celkový postoj k vyšším etickým a morálním hodnotám.

Tolerance

Tento subtest do jisté míry vyjadřuje způsobilost testovaného pracovat v týmu. Navzdory představám řady lidí, je tato schopnost základním předpokladem úspěšného manažera. Lidé s vysokým skórem v tomto subtestu budou schopni pracovat v týmu, kde se střetávají různé osobnosti, budou schopni přistupovat k lidem bez předpojatostí a případné konflikty řešit věcně a účelně. U vedoucích pracovníků nejde o "měkkost", ochotu smířit se nízkými pracovními výsledky podřízených, ale o schopnost vidět je realisticky a umět spolupracovat i s lidmi, kteří nejsou dokonalí, schopnost využít potenciál, který mají a nesnažit se "vydupat" z nich potenciál, který nemají. Lidé s mimořádně nízkým skórem v tomto subtestu jsou naopak postrachem každého pracovního týmu. Nehledě na vlastní pracovní výsledky, dokáží často znechutit práci svým kolegům a tým rozložit.

Houževnatost, vůle

Jde o komplex volních rysů, které by se daly popsat jako schopnost překonávat překážky, vyrovnávat se s obtíženi, neúspěchem. Je předpokladem u všech samostatných pracovníků, od nichž čekáme práci na náročnějších, dlouhodobých úkolech.